main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

03/10/2012, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων στην Παλιά Πόλη του Δήμου Χανίων,

                                                                         ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗ5-ΣΚΜ                                                        

                                                                         Ημερ.   25/09/2012

                                                                          Αρ.Πρωτ. 80553

                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Χανίων με διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135, τηλ. 2821341600, fax 2821093300, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων στην Παλιά Πόλη του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια οχτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (164.508,81€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων με εβδομήντα (70) ποδήλατα. Οι Σταθμοί θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου και κάθε σταθμός θα έχει τις ακόλουθες θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων:

Σταθμός 1: Πλατεία Τάλω – Δέκα (10) Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων

Σταθμός 2: Πλατεία Κατεχάκη – Δεκαπέντε (15) θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων

Σταθμός 3: Πλατεία Δευκαλίωνος (Πύλη της Άμμου-Πάρκινγκ) – Είκοσι Δύο (22) θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων

Σταθμός 4: Πλατεία Ταξ. Μαρκοπούλου – Είκοσι Τρεις (23) θέσεις ποδηλάτων

Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή  από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www.chania.gr-à Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης (τηλ. 2821341612, 2821341610, fax: 2821093300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 25/10/2012 και ώρα  13:30. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χανίων, Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ: 73135, Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η  25 /10 /2012 από ώρα 13:00 έως  13.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5%  της συνολικής προϋπολογισθείσης  από την υπηρεσία δαπάνης του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή ποσό 8.225,44 Ευρώ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.`

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

Περισσότερες Πληροφορίες - Διευκρινήσεις:

1. Υπ'' αριθμ. Πρωτ. 85402/12-10-2012 έγγραφο Δήμου Χανίων με Διευκρινιστικές ερωτήσεις από την εταιρεία AMCO A.B.E.E

2. Υπ'' αριθμ. Πρωτ. 86246/16-10-2012 έγγραφο του Δήμου Χανίων με Διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα της εταιρείας AMCO A.B.E.E

3. Υπ'' αρ. 986/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί των Αιτημάτων Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προθεσμίας υποβολής προσφορών.

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου

logo imageσυμβαίνει

Εβδομάδα δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις από τον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26/6)
Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τους εκτελεσθέντες κατά τη Μάχη της Κρήτης στα Περβόλια: Στις 19 & 20/6/2020
Η 9η΄Εκθεση Βιβλίου τον Αύγουστο στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων: Από τον Δήμο Χανίων & την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. - Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη λειτουργίας Προμαχώνα San Salvatore την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής (21/6) – Μοναδική δωρεάν συναυλία με τον Γιώργο Περρή & τη Genevieve Leclerc
Με τρεις εκθέσεις ξεκινάει τις πολιτιστικές δράσεις για το καλοκαίρι 2021 ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.
Μεγάλη ποδηλατοβόλτα στις 26 Ιουνίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων για την τρέχουσα εβδομάδα (14 - 19/6)
“Η τέχνη της επικοινωνίας στην οικογένεια”: Βιωματική συνάντηση για γονείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών - Δηλώσεις συμμετοχής
Πρόγραμμα προβολών Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων έως τις 18/7
“Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας”: Από τις 16 έως τις 27/6 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021 οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Έκθεση “Ο κόσμος του Εμμανουήλ Βουρέκα” στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου: Από 16/6 έως 12/7
18ες Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά: Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2021
Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” έως 31/7/2021