Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Γνωριμία με το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας


Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ομιλίες σχετικά με τις καλλιέργειες, τη βιολογι-
κή παραγωγή, τους μικρούς κήπους, αλλά και τη διατροφή, έκθεση έργων Τέχνης, κονσέρτο κιθάρας, παράσταση Καραγκιόζη, αγώνες σκακιού, διάθεση κηπευτικών
και φυτών και πολλά άλλα. Τα εγκαίνια θα γίνουν Τρίτη5 Ιουνίου στις 7 μ.μ., στο Μουσείο
του Πάρκου και περιλαμβάνουν καλωσόρισμα από τον πρύτανη του Πολυτεχνείου,
Γιάννη Α. Φίλη, εγκαίνια της έκθεσης έργων Τέχνης και κονσέρτο κιθάρας του Tiziano
Calabrese.
Εκτίθενται έργα Τέχνης
των: Hans Raimund Aurer -ζωγραφική, Γιώργου Κοκοβλή και Alda Reis - κεραμική, Konstantin Fischer - φωτογραφία, Ines Henning - ζωγραφική, Πάολας Νικότερα -ζωγραφική, Γιώργου Τζεγιαννάκη - ζωγρα-
φική, Rupert Zwirn - φωτογραφία.
Ολες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 7 το απόγευμα, στο Μουσείο του Πάρκου.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα αναλυτικά:
• «Πρόσκληση σε κρητικό τραπέζι. Προτάσεις για πιο υγιεινές επιλογές», ομιλία διατροφολό-
γου Μαρίας Μπονατάκη. • «Διαφύλαξη των τοπικών ποικιλιών: διατήρηση στις τράπεζες σπόρων και
στον αγρό», ομιλία δρος Αδαμαντίας Κοκκινάκη, βιολόγου, Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών -
Μ.Α.Ι.Χ.
• τραπέζια βιολογικών προϊόντων

• τραπέζι με το «μποστάνι
στο μπαλκόνι μου»
• δωρεάν διάθεση κηπευ-
τικών
• «Η βιολογική παραγω-
γή (γεωργία - κτηνοτροφία)
συμφέρει», ομιλία του Γιώρ-
γου Δημητριάδη, προέδρου
Συνδέσμου Παραγωγών Βιο-
λογικών Προϊόντων Ν. Χα-
νίων
• «INFOIL: προώθηση α-
ειφόρων πρωτοτύπων παρα-
γωγής και κατανάλωσης μέ-
σω του παραδείγματος του ε-
λαιολάδου», ομιλία του Βαγ-
γέλη Βαγγέλογλου MSc
• «Φιλοσοφία και σχεδία-
ση μικρών κήπων», ομιλία επ.
καθηγητή Νικολάου Σκουτέ-
λη
• Στις 9 μ.μ. «Ο Καραγκιό-
ζης και η μόλυνση», παρά-
σταση Θεάτρου Σκιών του
Νικολάου Μπλαζάκη.
10 π.μ. - 12 μ. και 7 - 9 μ.μ.
• τραπέζι δημιουργικής α-
πασχόλησης με υλικά ανακύ-
κλωσης για μικρούς και με-
γάλους
• τραπέζι για τη διάδοση
φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων
(ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE
+ INFOIL)
• τραπέζι με την παρα-
σκευή σαπουνιού από ελαιό-
λαδο.
• δωρεάν διάθεση κόμπο-
στ από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
• έκθεση φυτωρίων των
Χανίων και δωρεάν διάθεση
φυτών
• αγώνες σκακιού
10 π.μ. - 12 μ. και 7 - 9 μ.μ.
• τραπέζι δημιουργικής α-
πασχόλησης με υλικά ανακύ-
κλωσης για μικρούς και με-
γάλους
• τραπέζι για τη διάδοση
φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων
(ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE
+ INFOIL)
• τραπέζι με το φυτολόγιο
του Πάρκου Διάσωσης Χλω-
ρίδας και Πανίδας.