Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Διεθνές οικονομικό συνέδριο στα Χανιά


 

Διεθνές συνέδριο διοργανώνουν από 15 έως 17 Ο­κτωβρίου στα Χανιά στο ξενοδοχείο "Ακάλη" το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Ένωση για τη Χρηματο­οικονομική Μοντελοποίηση.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Τα συνέδρια της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Έ­νωσης για τη Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση έ­χουν ιστορία 22 ετών και έχουν συμβάλλει αποφασιστι­κά στην ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφά­σεων. Το Συνέδριο οργανώνεται για δεύτερη φορά στα Χανιά. Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος περίπου 50 καθη­γητές πανεπιστημίων και ερευνητές διεθνών ινστιτού­των. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν καλύπτουν έ­να ευρύ φάσμα σύγχρονων θεμάτων σχετικών με τη δια­χείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, τις χρημα­τοοικονομικές αγορές, τα νέα χρηματοοικονομικά προϊ­όντα, τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση επιχειρή­σεων, κά. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου είναι ελεύθερες για τον κοινό, θα πραγμα­τοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ώρα 09:45, στο ξενοδοχείο Ακάλη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο είναι διαθέσιμες από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτρο­πής, Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη (τηλ.: 28210-37236, &χ: 28210-69410), καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:http://www.dpem.tuc.gr/fel/fm2009".