Είσοδος      |     
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Άλλες Εκδηλώσεις

Διεθνής ημερίδα για την κλιματική αλλαγή


Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές έλληνες ευρωβουλευτές, κύπρι­οι αξιωματούχοι, εκ­πρόσωποι περιβαλλοντικών ορ­γανώσεων, πανεπιστημιακοί καθώς και στελέχη της Ευρω­παϊκής Ένωσης.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει δύο συνεδρίες, η πρώτη με θέμα "Κλιματική αλλαγή · η Ευρω­παϊκή Διάσταση" και η δεύτε­ρη με θέμα "Κλιματική αλλαγή - ενεργειακές προσκλήσεις: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου". Την εκδήλωση θα παρακολουθηθούν δημοσιο­γράφοι από την Αθήνα, την Κρήτη καθώς και από την Κύ­προ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα της η μερίδα έχει ως εξής:

-10:00-10:15     Ά­φιξη   συμμετεχό­ντων - Καφές

-10:15 -10:30 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις - παρουσίαση της ημερίδας: κ. Λεωνίδας Α­ντωνακόπουλος, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Χαιρετισμοί: κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, Δήμαρχος Χανίων κ. Σεραφείμ Τσόκας, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Τάσος Γεωργίου, Ε­πικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

-1ο Μέρος: Κλιματική Αλ­λαγή - Η Ευρωπαϊκή Διάσταση

Συντονιστής:      κ. Γιώργος  Κασιμάτης, Επικεφα­λής      του Γραφείου   του   Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

-10:30-10:45 "Κλίμα, Πράσινη Οικονομία και τρόπος ζωής: μέτρα και πολιτικές διε­ξόδου από την κρίση", κ. Μιχά­λης Τρεμόπουλος, Μέλος της Ε­πιτροπής Περιβάλλοντος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ

-10:45 -11:00 "Η νέα Ευ­ρωπαϊκή στρατηγική και η κλι­ματική αλλαγή", κ. Σπυρίδων Δανέλλης, Μέλος της Επιτρο­πής Οικονομικών & Νομισμα­τικών Θεμάτων του ΕΚ

-11:00-11:15 "Μέτρα α­ντιμετώπισης των επιπτώ­σεων από τις κλιματικές αλλαγές",      κ.  Χαράλα­μπος Θεοπέμπτου, Επίτρο­πος Περιβάλλοντος της Κυ­πριακής Δημοκρατίας

-11:15-1130 "Η τελική ευθεία πριν την Κοπεγχάγη: Εμπόδια και προκλήσεις",

Δημήτρης  Ιμπραήμ, Οκεπρεβοο - Γραφείο Ελλάδας

-11:30-12:30         Ανοιχτή συζήτηση

-12:30 - 13:00 Διάλειμμα για καφέ

-2ο Μέρος: Κλιματική Αλ­λαγή - ενεργειακές προκλήσεις: Οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας

Συντονιστής: κ. Τάσος Γε­ωργίου, Επικεφαλής του Γρα­φείου του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου στην Κύπρο

-13:15 -13:30 "Ενεργεια­κές προκλήσεις: πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης- η περί­πτωση της Ελλάδας", κα Αννυ Ποδηματά, Ευρωβουλευτής, Α­ντιπρόεδρος στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ε­νέργειας του ΕΚ

-1330-13:45 "Κλιματι­κές αλλαγές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", Καθηγητής κ. Γεώργιος Καρατζάς, Πρόε­δρος του Τμήματος Μηχανικών περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

-13:45 -14:00 "Κλιματική Αλλαγή - Ευρωπαϊκή ενεργεια­κή πολιτική: εφαρμογή στην Κύπρο", κα Αντωνία Θεοδοσί­ου, Μηχανικός περιβάλλοντος, Αρχιτέκτονας, Μέλος ΔΣ στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

-14:00 -14:15 "Η επιστη­μονική μεθοδολογία και η τε­χνολογία: προκλήσεις για τον κρατικό μηχανισμό (case study -σχεδιασμός αιολικών πάρ­κων)", κ. Βασίλης Κωστόπσυλος, Μετεωρολόγος

-14:15 -15:00 Ανοιχτή συ­ζήτηση

-15:00    Τέλος ημερίδας-Δεξίωση.