Είσοδος      |     
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής από κατασκευή πεζοδρομίου

Για επιστροφή εγγυήσεων κατασκευής πεζοδρομίου απαιτείται :

1. Αίτηση