Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 21/10/2013 05:10

21/10/2013, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟΜΑΔΟΥ ΔΕ ΘΕΡΙΣΟΥ

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟΜΑΔΟΥ ΔΕ ΘΕΡΙΣΟΥ με προϋπολογισμό 292.449,65€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 362.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): κατηγορία οικοδομικών έργων: 213.618,94€ κατηγορία οδικά έργα: 10.338,98€ κατηγορία έργα πρασίνου: 7.406,08€ και κατηγορία Η/Μ: 61.085,65€.


Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά στην κατασκευή πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Κυρτομάδου της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου σε έκταση που βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα του οικισμού. Το αδιαμόρφωτο οικόπεδο,
έχει έκταση 2.251,74 τ.μ.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει χώρους παιχνιδιού και ξεκούρασης αλλά και χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης με την δημιουργία μικρού αμφιθεάτρου (45 θέσεων) και χώρων πρασίνου με ενδημικά είδη. Παράλληλα προβλέπονται όλες οι αναγκαίες υποδομές, χώρος στάθμευσης οχημάτων ΙΧ και λεωφορείου, υποδομές άρδευσης πρασίνου, φωτισμός της νέας πλατείας και ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμβάνουν:
1. Οικοδομικές εργασίες:
Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις με κυβόλιθους, κατασκευή ξύλινης περίφραξης
2. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:
Σωληνώσεις, συστηματα αρδευσης-υδρευσης,
3. Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας:.
Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, εγκατάσταση πρασίνου, φωτισμός.


Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2012ΕΠ00280111 και την 17844/6708/22-2-2013 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης
Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν3669/2008 και της παρ.Η6,εδ.2. του Ν 4093/2012

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και
έχει εγκριθεί με την με αρ. 915/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.849,00€ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 5/6/2014


Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην A1 ή A2 ή
1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).


Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).


Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 31/10/2013 αφού καταβάλουν 10ευρώ για όλα τα τεύχη δημοπράτησης ή 3ευρώ αν αφορά μόνο στο τεύχος οικονομικής προσφοράς, (για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής) στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.(www.chania.gr).


Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Χανίων.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341682, FAX επικοινωνίας 28210 72070, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κυριακή Χατζηευαγγέλου.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Φ.Α.Υ.

Σ.Α.Υ.

Σ.Α.Υ. Πίνακες

Τεχνική Έκθεση

Διάγραμμα Δόμησης

Ηλεκτρομηχανολογικά - Φωτισμός

Ηλεκτρομηχανολογικά

Λεπτομέρειες ΑΜΕΑ

Λεπτομέρειες

Τομές

Τοπογραφικό