Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 07/03/2014 08:03

7/3/2014 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για τις ομάδες ειδών 2, 3, 4 και 5 για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)»

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                             Χανιά  06/03/2014

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                         Αρ. Πρωτ.: 18309       

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                                            

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ.73 135,

Τηλ: 28213-41611, Fax: 28210-93300

www.chania.gr , email: inikolozaki@chania.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά το άγονο αποτέλεσμα του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. πρ. 82399/2013 και ύστερα από την  υπ΄ αρ. 176/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση  για την επιλογή αναδόχων για τις ομάδες ειδών 2, 3, 4 και 5 του διαγωνισμού «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)», ο οποίος διενεργήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης – MIS 423568) και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης (υπόψη κας Νικολοζάκη), το αργότερο μέχρι τις  21/03/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» (ομάδα ειδών ….)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 82399/25-9-2013 Προκήρυξη  Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, που εξακολουθούν  να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης   του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41611, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αναλυτική διακήρυξη

Έντυπα οικονομικής προσφοράς

Πίνακες συμμόρφωσης