Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

26/03/08,Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάθεση καταχώρησης τίτλων βιβλίων της Δημοτ. Βιβιλιοθήκης"

05.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Επαναπροκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΚΤ 5.5» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11/04/2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 έως ώρα 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι : Α)Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας , το τρέχον έτος του διαγωνισμού. Β)Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων Γ)Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166, Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Αρχεία

  1. Τιμολόγιο
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  4. Προϋπολογισμός
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη