Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Προκηρύξεις και Διαβουλεύσεις - Πρόσφατες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ3

16.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:39

Στα Χανιά στο Δημοτικό Κατάστημα Κυδωνίας 29, 15/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 189/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΑΩΟΚΛΧ-ΟΘΝαπόφαση του Προέδρου του ΔΟΚΟΙΠΠ, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2022 προκήρυξης του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής: Ο ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων προχώρησε στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό 81/03-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ2Π2ΟΚΛΧ-ΜΩΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικοτήτων μετά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού από το Υπουργείου Εσωτερικών με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με την 2/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ

Αρχεία

 1. te_bref.pinakas_prosl.
 2. ye_boith..kathariotitias_pinakas_proslif.
 3. ye_boith.pros.katha.pinakas_katataxis
 4. te_koin.leitoyrgon_pinakas_apokleisth.
 5. de_b.bref.pinakas_proslifth.
 6. de_boith.bref.pinakas_katataxis
 7. te_bref.pinakas_apokleisthenton
 8. te_koinon.leitoyrgon_pinakas_proslifthenton
 9. te_koin.leit.pinakas_katataxis
 10. de_b.bref._pinakas_apokleisth.
 11. te_bref.pinakas_katataxis_
 12. praktiko_epitropis_