Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων

22.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

ΕΠΑΝΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.600.533,81

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.600.533,81

Ημερομηνία ένταξης: 28/06/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5034916


Η πράξη αφορά τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Χανίων. Με το εν λόγω έργο θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση της περιοχής πέριξ της πλατείας 1866 καθώς και αισθητική βελτίωση των όψεων των καταστημάτων, προκειμένου αφενός να αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της περιοχής αλλά και να οργανωθεί καλύτερα η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται. Ειδικότερα:

Παρεμβάσεις Δήμου Χανίων

Αφορά την ανάπλαση της περιοχής πέριξ της πλατείας 1866. Προβλέπεται αισθητική αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων με παρεμβάσεις ανάπλασης σε επίπεδο αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, βελτιώσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, τοποθέτηση όδευσης τυφλών, αλλαγές οδοστρώματος και νέες πλακοστρώσεις, βιοκλιματική αναβάθμιση, επαναξιολόγηση της γωνίας τομής οδών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, διαμόρφωση ειδικών χώρων για τη στάση των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας και Ταξί, παραχώρηση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ, ενίσχυση του πρασίνου, εγκατάταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, καθιστικά, καλαθάκια, κάδοι απορριμμάτων, κα). Οι δρόμοι που προτείνονται παρεμβάσεις είναι η πλατεία 1866 (ανατολικά και δυτικά), η οδός Κορκίδη, η οδός Κριάρη, η οδός Κόρακα, η οδός Μυλωνογιάννη και η οδός Καραϊσκάκη. Στις παρεμβάσεις του Δήμου Χανίων προβλέπονται μεταξύ άλλων και μελέτες, οι οποίες αποτελούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, καθώς και συστήματα έξυπνης πόλης(πλατφόρμα επιχειρηματικότητας, wi-fi) και βιώσιμης κινητικότητας (συστήματα έξυπνης στάθμευσης, σταθμός διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων).

Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου Χανίων

Η αρχιτεκτονική πρόταση επιδιώκει τη δημιουργία ταυτότητας για την περιοχή παρέμβασης, αξιοποιώντας υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία και ήπιες παρεμβάσεις σύγχρονου ύφους. Οι παρεμβάσεις στις όψεις των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την απομάκρυνση στοιχείων και την προσθήκη νέων στοιχείων κατασκευών, όπως επίσης προσθήκη τέντας και χρωματισμούς. Επιπλέον στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία πλατφόρμας ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας για την προβολή προώθηση της εμπορικής περιοχής.

Τα παραδοτέα της πράξης, ανά υποέργο, συνοψίζονται ως εξής:

Υποέργο 1: "Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου". Αφορά την Αναβάθμιση δημόσιου χώρου περιοχής παρέμβασης (έκταση 6.940,00τμ)

Υποέργο 2: "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (πλατφόρμα επιχειρηματικότητας-wifi)". Αφορά 28 access point πλήρως λειτουργικά

Υποέργο 3: "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνα συστήματα στάθμευσης". Αφορά α) 70 αισθητήρες παρόδιων θέσεων στάθμευσης, β) 10 αισθητήρες ειδικών θέσεων στάθμευσης, γ) 2 ηλεκτρονικές πινακίδες, δ) 1 σύστημα έξυπνης στάθμευσης πλήρως λειτουργικό

Υποέργο 4: "Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων". Αφορά α) 1 σταθμός διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων 12 θέσεων, β) 5 συμβατικά ποδήλατα, γ) 5 ηλεκτρικά ποδήλατα, δ) 3 μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων, ε) 12 άδειες χρήσεις θέσεων κλειδώματος, στ) παραμετροποίηση λογισμικού

Υποέργο 5:  "Προετοιμασία και υποβολή φακέλου πρότασης". Αφορά το Φάκελο Υποβολής Πρότασης

Υποέργο 6: "Ενέργειες ωρίμανσης". Αφορά α) Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων, β) Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, γ) Κυκλοφοριακή μελέτη

Υποέργο 7: "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίησης της πράξης". Αφορά α) Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και διαχείρισης της υλοποίησης, β) Υπηρεσίες συμβούλου προβολής προώθησης

Υποέργο 8: "Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής". Αφορά α) 117 κατακόρυφα στοιχεία σήμανσης, β) 500 μ οριζόντια στοιχεία σήμανσης, γ) 20 ειδικά διαχωριστικά σήμανσης κοινόχρηστου χώρου, δ) 900,00 τμ τέντας στις όψεις των επιχειρήσεων, ε) 660,00 τμ χρωματισμοί των όψεων των επιχειρήσεων

Υποέργο 9: "Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας". Αφορά α) Μια πλατφόρμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για υποστήριξη 117 επιχειρήσεων

Υποέργο 10: "Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού και έμμεσες δαπάνες του Συνδικαιούχου". Αφορά α) Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης της υλοποίησης, β)Υπηρεσίες προβολής προώθησης

Υποέργο 11: "Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πλατεία 1866", από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Αφορά (Υπογειοποίηση Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ)

Υποέργο 12: "Εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης όψεων καταστημάτων περιοχής παρέμβασης".


Αρχική Aπόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση πράξης

2η Τροποποίηση πράξης

3η Τροποποίηση πράξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr


Πορεία υλοποίησης ανά υποέργο:

Υποέργο 1: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου»

Διακήρυξη

Σύμβαση

Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (πλατφόρμα επιχειρηματικότητας-WiFi)»

Διακήρυξη

Σύμβαση

Υποέργο 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας - Έξυπνα συστήματα στάθμευσης»

Απόφαση Ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 4β Ν.4412/2016)

Σύμβαση

Σύμβαση - Τροποποίηση

Σύμβαση - Παράταση

Υποέργο 5 «Προετοιμασία και υποβολή φακέλου πρότασης» 

Σύμβαση

Υποέργο 6: «Ενέργειες ωρίμανσης»

Απόφαση Ανάθεσης Φυτοτεχνικής Μελέτης

Σύμβαση «Φυτοτεχνική Μελέτη Περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χανίων» 

Υποέργο 7: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης»

Απόφαση Ανάθεσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Σύμβαση

Σύμβαση - Τροποποίηση

Υποέργο 9: «Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας»

Σύμβαση

Υποέργο 10: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού και έμμεσες δαπάνες Συνδικαιούχου»

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Υποέργο 11: "Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πλατεία 1866"

Σύμβαση