Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 16/11/2011 12:11

16/11/2011, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΔΑ: 457ΒΩΗ5-ΚΗ6 

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ

 Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη      

Χανιά Κρήτης  73135

 Τηλ.: 28213-41718

 Fax:   2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

                                                                                              Χανιά            09-11-2011

                                                                                               Α.Π:               93493 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 17500,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα  Πέμπτη στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ. Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 9,30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10,00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

         Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41760, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Αρχεία

  1. Εντυπο προσφοράς
  2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη