main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

13/03/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων. Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος προμήθειας που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

C.P.V. : 1 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8, 2 Αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός: 166.700,00€ (130.000L ΠΕΤΡ.*1,09€/l + 20.000L ΑΜΟΛΥΒΔΗ*1.25€/l) προ Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 15%, για χρονικό διάστημα 12 μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο υπολογισμός έγινε με την μέση τιμή επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Επειδή η ΔΕΥΑΧ για την συγκεκριμένη Προμήθεια λαμβάνει υπόψιν της: Α) Την σημαντική επιβάρυνση που προκύπτει από το κόστος κίνησης λόγω της κατανάλωσης καυσίμων, Β) Ότι η λήψη καυσίμου θα πρέπει να γίνετε σε σημεία όπου δραστηριοποιείται το σύνολο του στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑΧ, και Γ) Την εν γένει μείωση του λειτουργικού της κόστους και την όσο το δυνατό καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των εργαζομένων της η παραπάνω προμήθεια κατανέμετε ως εξής: ΤΜΗΜΑΤΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ εκτιμώμενης αξίας 50.010,00€ (39.000L ΠΕΤΡ.*1,09€/l + 6.000L ΑΜΟΛΥΒΔΗ*1.25€/l) πλέον ΦΠΑ, Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ & Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΧ) εκτιμώμενης αξίας 116.690,00€ (91.000L ΠΕΤΡ.*1,09€/l + 14.000L ΑΜΟΛΥΒΔΗ*1.25€/l) πλέον ΦΠΑ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, που ανέρχεται στο ποσό: Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ . Ποσό 50.010*2%=1.000,20€. Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ & Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑΧ). Ποσό 116.690,00€*2%=2.333,80€ NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Η δαπάνη για την Χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑΕ 6411-00 για την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας ή για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο έτος 2018 του Φορέα από τον ΚΑΕ.6411-00 και χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να δώσουν Επιχειρήσεις που βρίσκονται γεωγραφικά στην Δ. Κοινότητα ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ (Α Προμήθεια) και στις Δ. Ενότητες Χανίων και Ελ. Βενιζέλου (Β Προμήθεια) και για τον αντίστοιχο Προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν έχει υπογραφή νέα σύμβαση τότε η σύμβαση του παρόντος διαγωνισμού παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την υπογραφή της αντίστοιχης νέας. Η προσφορά του προμηθευτή θα αφορά το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος προμήθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης ή προσφορά σε κάποιο τμήμα, η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα με την συναίνεση του μειοδότη του άλλου τμήματος να καλύψει το σύνολο των ποσοτήτων της όλης προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ: 08/03/2017, Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 13/03/2017, Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΧ: 13/03/2017, Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 15/03/2017, Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 16/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/04/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/04/2017 ημέρα Δευτέρα, ώρα: 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr). Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. www.deyax.org.gr). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
“Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων”: Στις 15/12/2019, στους Κάμπους Κεραμιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ: Στις 15/12/2019
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.