main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

13/11/2017, Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 13 / 11 / 2017


Α.Π.: 65969

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Την υπ’ αριθμό 673/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 10.000,00€ στον Κ.Α. 70-6117.008 για την κάλυψη της

  • Την υπ’ αριθμό 58829/11-10-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Την Τεχνική Έκθεση (Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, την περίθαλψη και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επειδή συχνά συμβαίνουν εξειδικευμένα περιστατικά τραυματισμού ζώων τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κτηνίατρο του Δήμου στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, κρίνεται σκόπιμο η εργασία της περίθαλψης των ζώων στις πιο πάνω περιπτώσεις να ανατεθεί σε ιδιώτες κτηνιάτρους. Η παροχή υπηρεσίας της περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για εξειδικευμένα περιστατικά τραυματισμού περιλαμβάνει σειρά κτηνιατρικών πράξεων όπως αντιμετώπιση τραυμάτων, εργαστηριακοί έλεγχοι κ.λ.π. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του προγράμματος πιθανές εργασίες που μπορεί να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

1

Ανακατάταξη-σταθεροποίηση κατάγματος συντηρητικά

2

Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση με ήλο

3

Κάταγμα κνήμης – χειρουργική αντιμετώπιση με πλάκα

4

Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση με ήλο

5

Κάταγμα μηριαίου – χειρουργική αντιμετώπιση με πλάκα

6

Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση με ήλο

7

Κάταγμα αντιβραχίου – χειρουργική αντιμετώπιση με πλάκα

8

Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες

Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις

9

Κήλες σε γάτα (βουβωνοκήλη)

10

Κήλες σε γάτα (μετατραυματική κοιλιοκήλη)

11

Κήλες σε σκύλο (ομφαλοκήλη)

12

Κήλες σε σκύλο (μετατραυματική κοιλιοκήλη)

13

Κήλες σε σκύλο (βουβωνοκήλη ετερόπλευρη)

14

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους, επιφανειακού

15

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους, με ηρέμηση ή τοπική αναισθησία

16

Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε γάτες και σκύλους, με νάρκωση ή γενική συρραφή

17

Πυομήτρα σε γάτες

18

Πυομήτρα σε σκύλους

19

Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος (νεόπλασμα μικρού μεγέθους)

20

Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος (νεόπλασμα μεσαίου μεγέθους)

21

Μαστεκτομή – αφαίρεση νεοπλασιών δέρματος (νεόπλασμα μεγάλου μεγέθους)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΟΥ

22

Γενικές εξετάσεις αίματος

23

Γενική εξέταση ούρων

24

Τεστ Λεϊσμανίασης (με κλινική εξέταση)

25

Βιοχημική εξέταση ανά παράμετρο

ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

26

Ακτινογραφία

27

Ηρέμηση

28

Αναισθησία ενέσιμη

29

Αναισθησία εισπνευστική

30

Ευθανασία ζώου κάτω από 15 κιλά

31

Ευθανασία ζώου πάνω από 15 κιλά

32

Αντιμετώπιση δηλητηρίασης απλή

33

Αντιμετώπιση δηλητηρίασης με καταστολή και πλύση στομάχου

34

Αντιμετώπιση δηλητηρίασης με οροθεραπεία

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και τα οποία κατέχουν νόμιμη άδεια και είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς επί του συνόλου των αναφερομένων κατηγοριών.

Η δαπάνη ανέρχεται έως του συνολικού ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και μέχρι εξαντλήσεως αυτού. Η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και το είδος των πράξεων που θα πραγματοποιηθούν.

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο για κάθε ζώο χωριστά. Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο τέλος κάθε μήνα και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

7. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
“Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων”: Στις 15/12/2019, στους Κάμπους Κεραμιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ: Στις 15/12/2019
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.