main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

05/07/2019, Κατάθεση προσφορών για εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 05 / 07 / 2019

Α.Π.: 32054

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στον Κ.Α. 30-6265.004 του οποίου προβλέπεται πίστωση 6.000,00€ για «Συντήρηση πυροσβεστήρων»

 3. Το υπ’ αριθμό 23261/22-05-2019 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 4. Το υπ’ αριθμό 23318/22-05-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 5. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 6. Τις υπ’ αριθμό 32022/05-07-2019 (Α-1033) Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 4.305,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων», συνολικού προϋπολογισμού 4.305,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανάθεση αφορά στις εργασίες ετήσιου, πενταετούς ή δεκαετούς ελέγχου των πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως, F-Class και Διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα του Δήμου Χανίων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργίας τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου σε όλους και αναγόμωση σε όσους από αυτούς απαιτείται, ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΚΑΙ F-CLASS

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα

 • Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης (O-ring κλείστρου)

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος μανομέτρου

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα αναγόμωσης

 • Πλήρωση με προωθητικό αέριο

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

 • Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Ζύγισμα πυροσβεστήρα

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά της ΟΜΑΔΑΣ 1 ανέρχεται στο ποσό των 3.805,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Έλεγχος με sonic

 • Αποσύνδεση αν απαιτηθεί

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά της ΟΜΑΔΑΣ 2 ανέρχεται στο ποσό των 500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμό 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών).

 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δήμο Χανίων:

 •  
  • Πιστοποιητικά υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά ΕΝ,

  • Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ,

  • Παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων,

  • Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

 

Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης του Δήμου Χανίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τη μία ή και για τις δύο παραπάνω ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά σε όλες τις εργασίες της ομάδας. Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει μέρος μόνο των εργασιών της ομάδας, δε θα λαμβάνεται υπόψη.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων”,

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την συντήρηση πυροσβεστήρων

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας) ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου η οποία θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016)” ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου η οποία θα αναφέρει ότι “ως νόμιμος εκπρόσωπος της ........ (επωνυμία) δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016)”.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Δήμαρχο Χανίων

 2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Μαράκης Ιωάννης

 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Πλουμιδάκη: Από τις 17/5/2021
Eκδήλωση τιμής των ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου & Καλλινίκου Διακόνου: Στις 19/05/2021 στην Πλατεία Σπλάντζιας
Εκδηλώσεις εορτασμού της 80ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης: Από 15 έως 28 Μαΐου 2021
Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Στις 14/5/2021
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Ξεκινάει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Κλειστό για τους ωφελούμενους το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων: Από τις 06/05 έως και τις 18/05/2021
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο Κρήτης 2021
Ενημέρωση για τις εγγραφές στα τμήματα εκμάθησης της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων