Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 16/04/2014 01:04

16/04/2014, Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου” με προϋπολογισμό 487.900,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου” με προϋπολογισμό 487.900,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: (α) κατηγορία Οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 408.917,95 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), (β) κατηγορία Η.Μ. έργων με προϋπολογισμό 70.298,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε' 50, 731 00 Χανιά, μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 1/5/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341726, 2821341614, fax επικοινωνίας 2821093300, e-mail επικοινωνίας dimos@chania.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Γ. Λαζόπουλος και Μ. Μαρινάκη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/05/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός μελέτης

Φ.Α.Υ.

Σ.Α.Υ.

Τιμολόγιο μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης - τιμές εφαρμογής

Άρθρα προδιαγραφών ΕΤΕΠ έργου

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ & ισχυόντων ΝΕΤ

Πίνακας θεσμοθετημένων - εναρμονισμένων προτύπων

Ανάλυση τιμών

Συνοπτική προμέτρηση

Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ.

Αρχιτεκτονικά - Βρύσες 1

Αρχιτ. - Βρύσες 2

Αρχιτ. - Βρύσες 3

Αρχιτ. - Εμπρόσνερος 1

Αρχιτ. - Εμπρόσνερος 2

Αρχιτ. - Εμπρόσνερος 3

Αρχιτ. - Εμπρόσνερος 4

Αρχιτ. - Εμπρόσνερος 5

Αρχιτ. - Εμπρόσνερος 6

Αρχιτ. - Γαβαλοχώρι, Πηγάδια: κάτοψη εκσκαφών.

Αρχιτ. - Γαβαλοχώρι, Πηγάδια: κάτοψη, τομή, λεπτομέρειες 1.

Αρχιτ. - Γαβαλοχώρι, Πηγάδια: κάτοψη, τομή, λεπτομέρειες 2.

Αρχιτ. - Γαβαλοχώρι, Πηγάδια: στοιχεία εξοπλισμού.

Αρχιτ. - Μάζα: κάτοψη.

Αρχιτ. - Μάζα: τομή

Αρχιτ. - Μάζα: εδαφόπλακες

Αρχιτ. - Μάζα: χαράξεις

Αρχιτ. - Μάζα: λεπτομέρειες

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 1

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 2

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 3

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 4

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 5

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 6

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 7

Αρχιτ. - Νιο Χωριό 8

H/M - Βρύσες 1

H/M - Βρύσες 2

H/M - Βρύσες 3

H/M - Βρύσες 4

Η/Μ - Μάζα 1

Η/Μ - Μάζα 2

Η/Μ - Μάζα 3

Η/Μ - Μάζα 4

Η/Μ - Νιο Χωριό 1

Η/Μ - Νιο Χωριό 2

Η/Μ - Νιο Χωριό 3

Η/Μ - Νιο Χωριό 4

Η/Μ - Νιο Χωριό 5

Η/Μ - Νιο Χωριό 6

Η/Μ - Νιο Χωριό 7

Η/Μ - Νιο Χωριό 8

Η/Μ - Πηγάδια 1

Η/Μ - Πηγάδια 2

Η/Μ - Πηγάδια 3

Η/Μ - Πηγάδια 4

Η/Μ - Πηγάδια 5

Η/Μ - Πηγάδια 6

Πηγάδια - Τεχνική περιγραφή

Νιο Χωριό - Πλατεία - Τεχνική περιγραφή

Εμπρόσνερος - Τεχνική περιγραφή

Βρύσες - πεζοδρόμιο Εθνικής - Τεχνική έκθεση

Μάζα - Τεχνική περιγραφή