main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

13/05/2014, Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του, με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό τη χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 125.449,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά τις εξής ομάδες :


ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 • ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.106,42 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 201,92 €, σύνολο 3.308,34 €

 • ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ειδών οξυγονοθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 429,59 €, πλέον ΦΠΑ 23% 98,81 €, σύνολο 528,40 €

 • ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.384,65 €, πλέον ΦΠΑ 605,00 €, σύνολο 3.989,65 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 • ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.325,71 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 151,17 €, σύνολο 2.476,88 €

 • ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.425,34 €, πλέον ΦΠΑ 279,00 €, σύνολο 1.704,34 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.)

 • ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 901,19 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 58,58€, σύνολο 959,77 €

 • ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.863,37 €, πλέον ΦΠΑ 1.262,44 €, σύνολο 8.125,81 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 • ΟΜΑΔΑ 8: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 8.309,22 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 540,10 €, σύνολο 8.849,32 €

 • ΟΜΑΔΑ 9: Προμήθεια πανών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 31.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 7.245,00 €, σύνολο 38.745,00 €

 • ΟΜΑΔΑ 10: Προμήθεια ειδών κατάκλισης, οξυγονοθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.721,77 €, πλέον ΦΠΑ 23% 1.546,01 €, σύνολο 8.267,78 €

 • ΟΜΑΔΑ 11: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 32.238,36 €, πλέον ΦΠΑ 5.627,59 €, σύνολο 37.865,95 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 • ΟΜΑΔΑ 12: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.878,92€, πλέον ΦΠΑ 6,5% 187,13 €, σύνολο 3.066,05€

 • ΟΜΑΔΑ 13: Προμήθεια ειδών ηλεκτροθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 5,52 €, σύνολο 29,52 €

 • ΟΜΑΔΑ 14: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.436,65 €, πλέον ΦΠΑ 1.096,20 €, σύνολο 7.532,85 €

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στα τεύχη Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών προδιαγραφών – Ενδεικτικού προϋπολογισμού» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄ αρ. 37599/2014 αναλυτικής διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε όλες, σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135 στις 12 Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/των ομάδων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής η οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών και στο site του Δήμου Χανίων http://www.chania.gr.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις ,#ΔΗΜΟΣ,#Δελτία Τύπου ,#ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ,#ΔΟΚΟΙΠΠ ,#ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

logo imageσυμβαίνει

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/10/2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Έως τις 20/11/2019
«Η ψυχική υγεία στην εφηβεία»: Στις 24/10/2019 στην Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου
Ενημερωτική Ημερίδα - Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων: Στις 23/10 στο ΤΕΕ - ΤΔΚ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 21/10/2019
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Ανοιχτό για το κοινό το Φρούριο “Κουλές” της Απτέρας κάθε Κυριακή για τον μήνα Οκτώβριο
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Εγγραφές στην Παιδική Χορωδία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»