Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Διοικητική Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Διάρθρωση Υπηρεσιών


Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Δημοτικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

-Γενικός Γραμματέας
-Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
-Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (μετά την κατάργηση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π)
-Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής (μετά την κατάργηση του  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π)
-Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη
-Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
-Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
-Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
-Αυτοτελές Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης
-Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού
-Νομική Υπηρεσία 
-Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης
β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

α) Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ) Τμήμα Τουρισμού

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

-Υπηρεσία Δόμησης (Διεύθυνση Πολεοδομίας - Περιγραφή Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων

 

-Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας (Περιγραφή -Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου
β) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας
δ) Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

-Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας
β) Τμήμα  Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
γ) Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού (ενσωματώθηκαν οι ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  και Δημοτική Πινακοθήκη)
δ) Τμήμα Βιβλιοθηκών

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
γ) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
β) Τμήμα Δαπανών
γ) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
δ) Τμήμα Δημοτικού Ταμείου
ε) Τμήμα Μισθοδοσίας
στ)Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων

 

-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας
β) Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
γ) Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης
δ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας
ε) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

 

-Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών- ΚΕΠ (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

Για το οργανόγραμμα του Δήμου δείτε εδώ.