Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 14/04/2014 10:04

14/04/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 367.126,37 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 465.00,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 367.126,37 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 465.00,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) : 264.597,09 και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) : 103.945,98 €.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμβάνουν:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Χωματουργικά – Καθαιρέσεις- Τεχνικά Έργα – Επιστρώσεις – Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα – Ξύλινες μεταλλικές κατασκευές – Εργασίες πρασίνου

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Εκσκαφές σωληνώσεις – Καλώδια φανοστάτες

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 24/4/2014 αφού καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341720, FAX επικοινωνίας 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ.

 

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τοπογραφικά - τελικό σχέδιο

Τεχνική Έκθεση

Η/Μ Κάμπος

Η/Μ Λεπτομέρειες

Αναλυτική προμέτρηση οικοδομικών

Συγκεντρωτικός πίνακας προμέτρησης

Η/Μ Προμέτρηση

Αντιστοίχιση ΕΤΕΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Γ.Σ.Υ.

Ε.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Φ.Α.Υ.

Αρχιτεκτονικά - Πέργκολα

Αρχιτ. - Πρόταση

Αρχιτ. - Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Αρχιτ. - Λεπτομέρειες πλακοστρώσεων

Αρχιτ. - Λεπτομέρειες πλακών όδευσης

Αρχιτ. - Πλατείες