Είσοδος      |     
Ενημέρωση
2014-2020

Έργα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

19.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχεια

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο Δήμος Χανίων υλοποίησε σημαντικά έργα  στις προγραμματικές περιόδους 2000-2006 3οΚΠΣ και 2007-2013 ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα για την περιοχή της Παλιάς Πόλης Χανίων έχουν υλοποιηθεί σημαντικά ολοκληρωμένα έργα απο το 1996-2013

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιούνται οι κάτωθι πράξεις ορισμένες από τις οποίες εντάσοονται και στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Δήμου :

 

Κωδικός MIS Τίτλος Πράξης ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Δικαιούχος
ΚΡΗΤΗ 2014-2020

 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for Development – RECODE) ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5000564

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5000910

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5002387

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

5002408

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΑΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ

5002480

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5003459

Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5017161

Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5010832

Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5017655 Δράσεις Σήμανσης και Ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων. ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5021736

Δράσεις Επικοινωνίας - Δημοσιότητας - Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιωσιμης Αστικής Ανάπτυξης με Τίτλο:«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής , ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5030576

Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5032522

Ψηφιακές Υπηρεσίες Προβολής και Διαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων και Δράσεων του Δήμου Χανίων.

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5032694

Καινοτόμες Τεχνολογίες Εικονικής Περιήγησης και Προβολής για την Ανάδειξη Μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5032998

Eνεργειακή αναβάθμιση 6ου Γυμνασίυ & Εσπερινού Γυμνασίου, 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων και Εσπερινού Λυκείου (σχολικό συγκρότημα Αμπεριάς)

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5032897

Ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου και 4ου Γυμνασίου -3ου Λυκείου Χανίων (σχολικό συγκρότημα Κουμπέ)

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5033064

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Σούδας

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5037479

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων - Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5045840 Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ
5060324 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού  σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας ,περιοχής Β.Α.Α δήμου Χανίων
ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5060732 Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5052164 Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE ΕΠ "Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5069402 Ενεργειακή Αναβάθμιση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5069430 Ενεργειακή Αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5067556 Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05) και στο πάρκο Σελίνου & Χάου (CH12) ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 5070989

Ανάπλαση περιοχής Ταμπακαριών

ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5091687

Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και ποδηλατοδρόμου στον άξονα των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Σκαλίδη και Πειραιώς του Δήμου Χανίων

ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 5155012 Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της βίλας Σβαρτς στη Χαλέπα Χανίων
 ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 5155026 Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της βίλας Πωλογιώργη στην Αμπεριά Χανίων  ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 5155021 Μελέτη ανάπλασης  Ανατολικής Τάφρου των Ενετικών Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων  ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5092054 ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
5131198 Μελέτη για την επέκταση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Χανίων ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 INTERREG 2014-2020

5029230

Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες και ακρωνύμιο πρότασης «ERMIS-F»

Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5031775

«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» με ακρωνύμιο «Step2Smart»

 Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


5031339

Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές και ακρωνύμιο πρότασης «ECORouTs»

Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5232675

Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου και ακρωνύμιο πρότασης «Smart Cities»

Interreg VΑ Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

5019137

Aποκατάσταση Διατηρητέου Νεοκλασικού του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5021788

Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων

 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 5034916

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ